Anna Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
Michał Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Krowoderska 29/12, Kraków
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Ustalenie wysoko?ci wynagrodzenia Kancelarii nast?puje w porozumieniu z Klientem, dbaj?c o dopasowanie do specyfiki danej sprawy i potrzeb Klienta. Kancelaria oferuje nast?puj?ce sposoby rozlicze? z Klientem:

  • system godzinowy, w którym Klient p?aci za czas pracy po?wi?conej jego sprawie otrzymuj?c przy rozliczeniu zestawienie czynno?ci podj?tych przez Kancelari?:
  • system rycza?towy, w którym Kancelaria ustala z Klientem wysoko?? wynagrodzenia niezale?nie od ilo?ci godzin po?wi?conych danej sprawie;
  • system success fee, w którym wynagrodzenie dzieli si? na dwie cz??ci: niski rycza?t oraz ustalony procent wyegzekwowanej od d?u?nika nale?no?ci.